Logo White

Tillfälligt Arbete

BEHOV ATT ANSTÄLLA PERSONAL FRÅN POLEN

Tillfällig anställning av arbetstagare från Polen är det mest effektiva svaret på de många bemanningsproblem som företag står inför. LT Internationals kunder har tillgång till valfritt antal medarbetare men är samtidigt inte bundna av ett anställningsavtal. Både antalet och längden på de tillfälliga anställningarna kan väljas flexibelt och anpassas efter kundens behov. Personal som utsänds utomlands kännetecknas dessutom av en hög arbetsmotivation. Våra medarbetare är tillgängliga, flexibla och motiverade!

Tillfällig anställning är en typ av personaluthyrning till en företager under en viss tidsperiod eller för ett specifikt projekt. Som ett bemanningsföretag i den mening som avses i lagen om tillfällig anställning fokuserar vi på professionell tillhandahållande av personal från Polen. Våra arbetsuppgifter omfattar att söka efter kandidater, anställa dem, personal- och administrativt arbete och skicka dem till våra kunder utomlands – särskilt till Tyskland, Österrike och Norge.

BEHOV ATT ANSTÄLLA PERSONAL
FRÅN POLEN - FÖRDELAR
FÖR ARBETSGIVAREN

icon temporary 1

SLUT PÅ PERSONALBRISTER

wir haben keine Angst vor Herausforderungen - Vi erbjuder en lösning på ditt företags tillfälliga och säsongsbetonade personalbrist. Oavsett om du letar efter 5 eller 500 anställda - vi är inte rädda för utmaningar

icon temporary 2

KVALIFICERAD PERSONAL

Vi tillhandahåller de experter som saknas på den lokala arbetsmarknaden; Som en del av LeasingTeam gruppen har vi tillgång till en omfattande kandidatdatabas

icon temporary 3

UTAN FORMALITETER

Vi tar över alla formella uppgifter i samband med laglig anställning av personal och förberedelse för anställning

icon temporary 4

INGET ANSVAR

Vi är ansvariga gentemot polska och utländska tillsynsmyndigheter

icon temporary 5

KOSTNADSOPTIMERING

Lägre social- och sjukförsäkringsavgifter i Polen än i andra EU-länder

icon temporary 6

ENKLA UPPGÖRELSER

Beräkning av arbetskostnader som en produkt av det överenskomna timpriset och antalet arbetade timmar

icon temporary 7

HÖGRE EFFEKTIVITET

Utstationerad personal är ett effektivt stöd för den fasta personalen, delar med sig av erfarenheter och kunskaper och är villiga att arbeta på övertid

icon temporary 8

SPARA TID

Hela urvalsprocessen för personal sker nästan helt utan din inblandning; Vi söker och anställer, du fokuserar på din dagliga verksamhet

INOM 24 TIMMAR - VI KOMMER ÖVERENS OM ARBETSVILLKOREN OCH UNDERTECKNAR ETT AVTAL

INOM 10 DAGAR - VÅR SPECIALIST KAN BÖRJA ARBETA

OMEDELBART - KUNDEN KOMMER ATT FÅ DE NÖDVÄNDIGA DOKUMENTEN FÖR ATT LAGLIGT ANSTÄLLA PERSONALEN

SKAFFA PERSONAL FRÅN POLEN OM:

number 1

Du vill minska de operativa kostnaderna för din fabrik

number 2

Du vill kunna organisera arbetstiden för dina fast anställda medarbetare på ett bättre sätt

number 3

Du vill kunna reagera snabbt på förändringar i produktionsvolymer och beställningar

number 4

Du vill öka flexibiliteten i ditt företag

number 5

Du vill öka säkerheten i din affärsverksamhet

number 6

Du vill vidareutveckla ditt företag genom att testa nya marknader och affärsområden

ÄR DU PRECIS I BÖRJAN AV ETT STORT PROJEKT? BEHÖVER DU SÄSONGSARBETARE? REGISTRERA DIG HOS OSS OCH DINA PROBLEM MED PERSONAL KOMMER ATT TILLHÖRA DET FÖRFLUTNA.

RÄTTSLIGA ASPEKTER AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTSTATIONERING AV ARBETSTAGARE

Tillfällig anställning i EU-länder är möjlig på grundval av friheten att tillhandahålla tjänster till företag i andra medlemsstater.

Den rättsliga grunden för utstationering av arbetstagare utgörs av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden.

Personalens social- och sjukförsäkringsavgifter betalas i anställningslandet medan skatter betalas i värdlandet från första dagen.

Företaget som anställer personalen ansöker om A1-blanketter för sina anställda vilket bekräftar giltigheten av det sociala trygghetssystemet i det land där arbetstagaren är anställd.

Scroll to Top