Logo White

DLACZEGO
LT INTERNATIONAL?

Why LT icon 1

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu transgranicznego delegowania pracowników oraz rekrutacji pracowników z Polski do Niemiec, Austrii i Norwegii.

Why LT icon 2

KOMPLEKSOWOŚĆ

Współpracujemy z wieloma firmami produkcyjnymi, logistycznymi, usługowymi, dzięki czemu dobierzemy odpowiednią ofertę pracy do Twojego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz poziomu znajomości języka obcego.

Why LT icon 3

WIARYGODNOŚĆ

Jesteśmy wiarygodnym i bezpiecznym partnerem, o czym świadczą pomyślnie przebyte kontrole przeprowadzane przez niemieckie i austriackie urzędy pracy, urzędy skarbowe i celne, potwierdzone uzyskanymi certyfikatami.

Why LT icon 4

SZYBKOŚĆ

Nawet w 24 h – Ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy.
w ciągu 10 dni – już– sprawdzony fachowiec może podjąć pracę.
Od ręki – klient otrzymuje dokumenty potrzebne do legalnego zatrudnienia pracownika.

SZUKASZ PRACY
ZA GRANICĄ?

WYŚLIJ NAM
SWOJE CV

OFERUJEMY RÓŻNE
FORMY ZATRUDNIENIA:

UMOWA O PRACĘ
TYMCZASOWĄ

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są 3 strony: pracownik tymczasowy, agencja zatrudnienia i pracodawca-użytkownik. Gwarantuje ona dostęp do tych samych świadczeń, które daje umowa kodeksowa. Podpisujesz umowę o pracę tymczasową z agencją zatrudnienia, która staje się Twoim pracodawcą i deleguje Cię do wykonywania pracy u swojego klienta, czyli pracodawcy-użytkownika. Pod jego kierownictwem wykonujesz swoje obowiązki. Z kolei agencja zatrudnienia, jako twój formalny pracodawca, zajmuje się całą obsługą kadrowo-płacową związaną z Twoim zatrudnieniem, czyli nalicza i wypłaca wynagrodzenie, rozlicza urlopy, odprowadza zaliczki na podatek dochodowy, składki na ZUS, itd.

KORZYŚCI ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ TYMCZASOWĄ

 • szansa na stałe zatrudnienie 
  pokaż się pracodawcy-użytkownikowi od jak najlepszej strony, a w momencie, gdy będzie zwiększał stałe zatrudnienie, będziesz sprawdzonym kandydatem
 • dostęp do tych samych świadczeń, co przy kodeksowej umowie o pracę 
  możesz korzystać z płatnych urlopów wypoczynkowych i zwolnień chorobowych, a Twoje wynagrodzenie regularnie wpływa na konto. Umowa o pracę tymczasową regulowana jest przez ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003.166.1608). Zgodnie z nią, pracę tymczasową stosuje się w przypadku prac sezonowych, okresowych czy na zastępstwo. To rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w przypadku pracowników fizycznych, jak i umysłowych, w tym wykwalifikowanych specjalistów. Możliwość wykonywania pracy tymczasowej jest ograniczona czasowo – dla jednego pracodawcy-użytkownika nie można pracować dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Umowę o pracę tymczasową można rozwiązać za wypowiedzeniem, które wynosi:
  • 3 dni, jeśli umowę zawarto na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień (licząc od najbliższej niedzieli), jeśli umowę zawarto na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

UMOWA
ZLECENIE

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której jeden podmiot (zleceniodawca) zleca określone czynności, a drugi podmiot (zleceniobiorca) zobowiązuje się je wykonywać. Zapewnia ona elastyczność zatrudnienia i możliwość zdobywania szerokich doświadczeń zawodowych. Umowa zlecenie (tzw. umowa starannego działania) co do zasady zawierana jest na czas określony i jest uregulowana w art. 734-751 Kodeksu Cywilnego. Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne. Do umowy zlecenie nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy, dlatego zleceniobiorcy przysługują wyłącznie prawa wynikające z treści zawartej umowy. Przedmiotem umowy zlecenie jest najczęściej konkretna usługa, a liczy się staranne wykonywanie zleconego działania.

KORZYŚCI ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIE

 • elastyczne zatrudnienie masz swobodę w zawieraniu i rozwiązywaniu umowy zlecenia, nie obowiązuje Cię okres wypowiedzenia
 • 20% koszty uzyskania przychodu możesz rozliczyć wysokie koszty uzyskania przychodu
 • elastyczny czas pracy nie masz obowiązku pracy w określonym wymiarze czasu pracy i w wyznaczonych godzinach
 • ubezpieczenie społeczne zleceniodawca ma obowiązek wpłacania do ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wszystkich umów, do wysokości płacy minimalnej, chyba że zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w przypadku podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu zawartej umowy zlecenia, zleceniobiorca może dobrowolnie opłacać składkę chorobową, a jej opłacanie daje mu podobny przywilej jak pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę tzn. prawo do zasiłku chorobowego (płatne zwolnienie lekarskie)
Scroll to Top